首頁 文言文 三字經

三字經全文帶拼音

rén zhī chū    xìng běn shàn

人    之   初 ,   性   本   善。

xìng xiāng jìn    xí xiāng yuǎn

性    相   近 ,   習   相   遠。 

gǒu   bú jiào    xìng nǎi qiān 

苟    不   教 ,   性   乃   遷。

jiào zhī dào    guì yǐ zhuān 

教    之   道 ,   貴   以   專。 

xī   mèng mǔ     zé lín chǔ 

昔    孟   母 , 擇   鄰   處。 

zǐ    bù xué     duàn jī zhù 

子    不   學 , 斷   機   杼。 

dòu yān shān    yǒu yì fāng 

竇    燕   山 , 有   義   方。 

jiào wǔ   zǐ     míng jù yáng 

教    五   子 , 名   俱   揚。

yǎng bú jiào    fù zhī guò 

養    不   教 , 父   之   過。 

jiào bù yán    shī zhī duò 

教    不   嚴 , 師   之   惰。 

zǐ    bù xué    fēi suǒ   yí 

子    不   學 , 非   所   宜。 

yòu   bù xué    lǎo   hé wéi 

幼    不   學 , 老   何   為。 

yù    bù zhuó    bù chéng qì 

玉    不   琢 , 不   成   器。 

rén   bù   xué    bù   zhī yì 

人    不   學 , 不   知   義。 

wèi rén   zǐ    fāng shào shí 

為    人   子 , 方   少   時。 

qīn shī yǒu     xí   lǐ   yí 

親    師   友 , 習   禮   儀。 

xiāng jiǔ líng   néng wēn xí 

香    九   齡 , 能   溫   席。 

xiào yú qīn    suǒ dāng zhí 

孝    于   親 , 所   當   執。 

róng sì   suì   néng ràng lí 

融    四   歲 , 能   讓   梨。

tì    yú zhǎng   yí xiān zhī 

弟    于   長 , 宜   先   知。 

shǒu xiào tì     cì jiàn wén

首    孝   弟 , 次   見   聞。 

zhī mǒu shù    shí mǒu wén 

知    某   數 , 識   某   文。 

yī    ér shí    shí   ér   bǎi 

一    而   十 , 十   而   百。 

bǎi   ér qiān   qiān ér   wàn 

百    而   千 , 千   而   萬。 

sān cái zhě    tiān dì rén 

三    才   者 , 天   地   人。 

sān guāng zhě     rì yuè xīng 

三    光   者 , 日   月   星。 

sān gāng zhě    jūn chén yì 

三    綱   者 , 君   臣   義。 

fù    zǐ qīn     fū   fù shùn 

父    子   親 , 夫   婦   順。 

yuē chūn xià    yuē qiū dōng 

曰    春   夏 , 曰   秋   冬。 

cǐ    sì shí    yùn   bù qióng 

此    四   時 , 運   不   窮。 

yuē nán běi    yuē   xī dōng

曰    南   北 , 曰   西   東。

cǐ    sì fāng   yìng hū zhōng 

此    四   方 , 應   乎   中。 

yuē shuǐ huǒ     mù jīn   tǔ 

曰    水   火 , 木   金   土。 

cǐ    wǔ xíng    běn hū shù 

此    五   行 , 本   乎   數。 

yuē rén   yì     lǐ zhì xìn 

曰    仁   義 , 禮   智   信。 

cǐ    wǔ cháng   bù róng wěn 

此    五   常 , 不   容   紊。 

dào liáng shū   mài shǔ   jì 

稻    粱   菽 , 麥   黍   稷。 

cǐ   liù   gǔ    rén suǒ   shí 

此    六   谷 , 人   所   食。 

mǎ   niú yáng    jī quǎn shǐ 

馬    牛   羊 , 雞   犬   豕。 

cǐ   liù chù    rén suǒ   sì 

此    六   畜 , 人   所   飼。 

yuē   xǐ   nù    yuē   āi   jù 

曰    喜   怒 , 曰   哀   懼。

ài    wù   yù     qī qíng jù 

愛    惡   欲 , 七   情   具。 

páo   tǔ   gé     mù shí jīn 

匏    土   革 , 木   石   金。

sī    yǔ zhú    nǎi   bā yīn 

絲    與   竹, 乃   八   音。 

gāo zēng zǔ     fù   ér shēn 

高    曾   祖 , 父   而   身。

shēn ér   zǐ     zǐ   ér sūn 

身    而   子 , 子   而   孫。 

zì    zǐ sūn     zhì xuán zēng 

自    子   孫 , 至   玄   曾

nǎi jiǔ   zú    rén   zhī lún 

乃    九   族 , 人   之   倫。

fù    zǐ   ēn     fū   fù cóng 

父    子   恩 , 夫   婦   從。 

xiōng zé yǒu     dì   zé gōng 

兄    則   友 , 弟   則   恭。

zhǎng yòu xù    yǒu   yǔ péng 

長    幼   序 , 友   與   朋。

jūn   zé jìng   chén zé zhōng 

君    則   敬 , 臣   則   忠。

cǐ   shí   yì    rén suǒ tóng 

此    十   義 , 人   所   同。

fán xùn méng    xū jiǎng jiū 

凡    訓   蒙 , 須   講   究。

xiáng xùn gǔ    míng jù dòu 

詳    訓   詁 , 明   句   讀。

wéi xué zhě     bì yǒu chū 

為    學   者 , 必   有   初。 

xiǎo xué zhōng    zhì sì shū 

小    學   終 , 至   四   書。

lún   yǔ zhě     èr shí piān 

論    語   者 , 二   十   篇。

qún   dì   zǐ     jì shàn yán 

群    弟   子 , 記   善   言。 

mèng zǐ zhě     qī piān zhǐ 

孟    子   者 , 七   篇   止。

jiǎng dào dé    shuō rén yì

講    道   德 , 說   仁   義。

zuò zhōng yōng    zǐ   sī   bǐ 

作    中   庸 , 子   思   筆。

zhōng bù piān   yōng bú   yì 

中    不   偏 , 庸   不   易。

大    小   戴 , 註   禮   記。

shù shèng yán    lǐ yuè   bèi 

述    聖   言 , 禮   樂   備。

yuē guó fēng   yuē   yǎ sòng 

曰    國   風 , 曰   雅   頌。

hào   sì   shī   dāng fěng yǒng 

號    四   詩 , 當   諷   詠。

shī   jì wáng   chūn qiū zuò 

詩    既   亡 , 春   秋   作。

yù   bāo biǎn    bié shàn è

寓    褒   貶 , 別   善   惡。

sān zhuàn zhě    yǒu gōng yáng 

三    傳   者 , 有   公   羊。

yǒu zuǒ shì    yǒu   gǔ liáng 

有    左   氏 , 有   谷   梁。

jīng jì   míng   fāng dú   zǐ 

經    既   明 , 方   讀   子。

cuō   qí   yào    jì   qí   shì

撮    其   要 , 記   其   事。 

wǔ    zǐ   zhě   yǒu xún yáng 

五    子   者     有   荀   揚。

wén zhōng zǐ    jí lǎo zhuāng 

文    中   子 , 及   老   庄。

jīng zǐ tōng    dú zhū   shǐ 

經    子   通 , 讀   諸   史。

kǎo   shì xì     zhī zhōng shǐ

考    世   系 , 知   終   始。

zì    xī nóng    zhì huáng dì 

自    羲   農 , 至   黃   帝。

hào sān huáng   jū shàng shì 

號    三   皇 , 居   上   世。 

táng yǒu yú     hào èr   dì 

唐    有   虞 , 號   二   帝。

xiāng yī xùn   chēng shèng shì

相    揖   遜 , 稱   盛   世。

xià yǒu   yǔ   shāng yǒu tāng 

夏    有   禹 , 商   有   湯。

zhōu wén wǔ   chēng sān wáng 

周    文   武 , 稱   三   王。 

xià chuán zǐ    jiā tiān xià 

夏    傳   子 , 家   天   下。

sì   bǎi zǎi    qiān xià shè 

四    百   載 , 遷   夏   社。

tāng fá xià    guó   hào shāng 

湯    伐   夏 , 國   號   商。 

liù bǎi zǎi    zhì zhòu wáng 

六    百   載 , 至   紂   亡。 

zhōu wǔ wáng    shǐ zhū zhòu 

周    武   王 , 始   誅   紂。 

bā   bǎi zǎi    zuì cháng jiǔ 

八    百   載 , 最   長   久。

zhōu zhé dōng   wáng gāng zhuì 

周    轍   東 , 王   綱   墜。 

Chěng gān gē    shàng yóu shuì

逞    幹   戈 , 尚   遊   說。

shǐ chūn qiū   zhōng zhàn guó 

始    春   秋 , 終   戰   國。 

wǔ    bà qiáng   qī xióng chū 

五    霸   強 , 七   雄   出。

yíng qín   shì    shǐ jiān bìng 

嬴    秦   氏 , 始   兼   並。

chuán èr shì    chǔ hàn zhēng 

傳    二   世 , 楚   漢   爭。 

gāo   zǔ xīng   hàn   yè jiàn 

高    祖   興 , 漢   業   建。 

zhì xiào ping   wáng mǎng cuàn 

至    孝   平 , 王   莽   篡。

guāng wǔ xīng    wéi dōng hàn 

光    武   興 , 為   東   漢。 

sì    bǎi nián   zhōng yú xiàn

四    百   年 , 終   于   獻。

wèi shǔ   wú   zhēng hàn dǐng 

魏    蜀   吳 , 爭   漢   鼎。

hào sān guó     qì liǎng jìn 

號    三   國 , 迄   兩   晉。 

song qí   jì   liáng chén chéng 

宋    齊   繼 , 梁   陳   承。

wéi nán cháo    dū jīn líng

為    南   朝 , 都   金   陵。

běi yuán wèi    fēn dōng xi 

北    元   魏 , 分   東   西。 

yǔ   wén zhōu    yǔ   gāo qí

宇    文   周 , 與   高   齊。

dài zhì   suí    yì   tǔ   yǔ 

迨    至   隋 , 一   土   宇。 

bú   zài chuan   shī tǒng xù

不    再   傳 , 失   統   緒。

táng gāo zǔ     qǐ   yì shī 

唐    高   祖 , 起   義   師。

chú suí luàn chuàng guó jī

除    隋   亂 , 創   國   基。

èr   shí chuán   sān bǎi zǎi 

二    十   傳 , 三   百   載。

liáng miè zhī    guó nǎi gǎi

梁    滅   之 , 國   乃   改。

liáng táng jìn    jí hàn zhōu 

梁    唐   晉 , 及   漢   周。

chēng wǔ   dài   jiē yǒu yóu 

稱    五   代 , 皆   有   由。

yán sòng xīng shòu zhōu shàn 

炎    宋    興 , 受   周   禪。

shí   bā chuán   nán běi hùn 

十    八    傳 , 南   北   混。

liáo yǔ   jīn    dì   hào fēn

遼    與    金 , 帝   號   紛。

dài miè   liáo sòng yóu cún

迨    滅    遼 , 宋   猶   存。

zhì yuán xīng jīn   xù xiē

至    元    興 , 金   緒 

zhì yuán xīng jīn   xù xiē

至    元    興 , 金   緒   歇。

yǒu sòng   shì   yì tong miè

有    宋    世 , 一   同   滅。

bìng zhōng guó jiān róng dí

並    中    國 , 兼   戎   狄。

míng tài   zǔ   jiǔ qīn shī

明    太    祖 , 久   親   師。

chuán jiàn wén fāng sì   sì

傳    建    文 , 方   四   祀。

qiān běi jīng   yǒng lè   sì

遷    北    京 , 永   樂   嗣。

dài chóng zhēn   méi shān shì

迨    崇    禎 , 煤   山   逝。

qīng tài   zǔ   yīng jǐng mìng 

清    太    祖 , 膺   景   命。 

jìng sì   fāng   kè   dà dìng 

靖    四    方 , 克   大   定。 

zhì xuān tǒng   nǎi dà tóng

至    宣    統 , 乃   大   同。

shí   èr    shì qīng zuò zhōng

十    二    世 , 清   祚   終。

dú    shǐ zhě    kǎo shí lù 

讀    史    者 , 考   實   錄。 

tōng gǔ   jīn    ruò qīn   mù

通    古    今 , 若   親   目。

kǒu   ér   song   xīn ér wéi 

口    而    誦 , 心   而   維。 

cháo yú    sī    xī   yú   sī 

朝    于    斯 , 夕   于   斯。

xī zhòng   ní    shī xiàng tuó 

昔    仲    尼 , 師   項   橐。

gǔ shèng xián shàng qín xué

古    聖    賢 , 尚   勤   學。

zhào zhōng ling   dú   lǔ lún 

趙    中    令 , 讀   魯   論。

bǐ    jì    shì   xué qiě qín 

彼    既    仕 , 學   且   勤。

pī    pú   biān xiāo zhú jiǎn 

披    蒲    編 , 削   竹   簡。

bǐ    wú    shū qiě zhī miǎn 

彼    無    書 , 且   知   勉。 

tóu xuán liáng zhuī cì   gǔ 

頭    懸    梁 , 錐   刺   股。

bǐ    bú   jiào   zì qín   kǔ

彼    不    教 , 自   勤   苦。

rú   náng yíng   rú yìng xuě 

如    囊    螢 , 如   映   雪。

jiā   suī   pín   xué bú chuò 

家    雖    貧 , 學   不   輟。 

rú    fù   xīn    rú guà jiǎo 

如    負    薪 , 如   掛   角。 

shēn suī   láo   yóu kǔ zhuó

身    雖    勞 , 猶   苦   卓。

sū   lǎo   quán   èr   shí qī 

蘇    老    泉 , 二   十   七。 

shǐ   fā    fèn   dú shū   jí

始    發    奮 , 讀   書   籍。

bǐ    jì    lǎo   yóu huǐ chí 

彼    既    老 , 猶   悔   遲。

ěr   xiǎo shēng yí zǎo   sī 

爾    小    生 , 宜   早   思。 

ruò liáng hào    bā shí   èr 

若    梁    灝 , 八   十   二。

duì   dà   tíng   kuí duō   shì 

對    大    廷 , 魁   多   士。

bǐ    jì chéng zhòng chēng yì 

彼    既    成 , 眾   稱   異。

ěr   xiǎo shēng   yí   lì   zhì 

爾    小    生 , 宜   立   志。

yíng bā    suì néng yǒng shī 

瑩    八    歲 , 能   詠   詩。

mì    qī    suì néng fù   qí 

泌    七    歲 , 能   賦   棋。

bǐ   yǐng   wù    rén chēng qí 

彼    穎    悟 , 人   稱   奇。

ěr   yòu   xué    dāng xiào zhī 

爾    幼    學 , 當   效   之。

cài   wén   jī   néng biàn qín 

蔡    文    姬 , 能   辨   琴。

xiè dào   yùn   néng yǒng yín 

謝    道    韞 , 能   詠   吟。

bǐ    nǚ    zǐ   qiě cōng mǐn 

彼    女    子 , 且   聰   敏。

ěr    nán   zǐ   dāng zì jǐng 

爾    男    子 , 當   自   警。 

táng liú yàn   fāng qī   suì 

唐    劉    晏 , 方   七   歲。

jǔ   shén tóng   zuò zhèng zì 

舉    神    童 , 作   正   字。

bǐ   suī   yòu   shēn yǐ   shì 

彼    雖    幼 , 身   已   仕。

ěr   yòu   xué   miǎn ér   zhì 

爾    幼    學 , 勉   而   致。

yǒu   wéi zhě    yì ruò   shì 

有    為    者 , 亦   若   是。

quǎn shǒu   yè    jī   sī chén

犬    守    夜 , 雞   司   晨。

gǒu   bù   xué    hé wéi   rén 

苟    不    學 , 曷   為   人。

cán   tǔ    sī   fēng niàng mì

蠶    吐    絲 , 蜂   釀   蜜。

rén   bù   xué    bù   rú   wù 

人    不    學 , 不   如   物。 

yòu   ér   xué zhuàng ér xíng 

幼    而    學 , 壯   而   行。 

shàng zhì jūn   xià   zé   mín 

上    致    君 , 下   澤   民。

yáng míng shēng   xiǎn fù   mǔ 

揚    名    聲 , 顯   父   母。 

guāng yú   qián   yù   yú   hòu 

光    于    前 , 裕   于   後。 

rén   yí    zǐ   jīn mǎn yíng

人    遺    子 , 金   滿   贏。

wǒ   jiào   zǐ    wéi yì jīng 

我    教    子 , 惟   一   經。

qín   yǒu gōng   xì   wú   yì 

勤    有    功 , 戲   無   益。 

jiè zhī   zāi    yí miǎn lì 

戒    之    哉 , 宜   勉   力。

返回頂部